Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility knowledgebase.co.il - מדריכים - קטגוריה - PHP - כיצד לחלץ מחרוזת משנה ממחרוזת ב-PHP
אתם צופים ב: כיצד לחלץ מחרוזת משנה ממחרוזת ב-PHP

כיצד לחלץ מחרוזת משנה ממחרוזת ב-PHP

במדריך זה נלמד כיצד אפשר לקבל ערך חלקי מתוך מחרוזת ב-PHP.


פונקציה ()substr


פונקציה זו מחזירה את החלק המבוקש מתוך המחרוזת המלאה.

הפונקציה משתמשת בפרמטר ההתחלתי ואת אורך המחרוזת כדי להחזיר את החלק המבוקש.

בפניכם דוגמא על אופן הביצוע:

<?php
$str = "Hello World!";
echo substr($str, 0, 5);  // Outputs: Hello
echo substr($str, 0, -7); // Outputs: Hello
echo substr($str, 0);     // Outputs: Hello World!
echo substr($str, -6, 5); // Outputs: World
echo substr($str, -6);    // Outputs: World!
echo substr($str, -12);   // Outputs: Hello World!
?>

הערה - לתמיכה בעברית השתמשו ב- ()mb_substr

עליכם להתחבר על מנת להגיב בעמוד זה.